Członkostwo

Członkostwo zwyczajne

Członkiem zwyczajnym POLFUZZ może być obywatel Polski lub cudzoziemiec, który złoży pisemną deklarację zawierającą poparcie dwóch członków wprowadzających.

Jak zostać członkiem zwyczajnym POLFUZZ?

  1. Wypełnij formularz rejestracyjny, który jest deklaracją członkowską.
  1. Zarząd główny POLFUZZ prześle Ci informację o przyjęciu w poczet członków POLFUZZ do 14 dni od momentu wypełnienia elektronicznej deklaracji członkowskiej.

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet członków POLFUZZ należy w terminie do 14 dni:

Zapłacić roczną składkę członkowską.

Członkostwo honorowe

Członkostwo honorowe POLFUZZ nadaje w drodze uchwały Zgromadzenie Ogólne POLFUZZ osobie fizycznej, mającej szczególne zasługi dla POLFUZZ lub wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju, promowania i rozpowszechniania teorii i zastosowań zbiorów rozmytych oraz zagadnień pokrewnych.

Członkostwo wspierające

Członkiem wspierającym POLFUZZ może być osoba fizyczna lub osoba prawna popierająca statutowe cele organizacji POLFUZZ, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze. Członka wspierającego przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny POLFUZZ na podstawie pisemnej umowy określającej formy wsparcia.

Składki

Składki członkowskie roczne wynoszą dla Członków Zwyczajnych 60 PLN

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe do 31 marca każdego roku:

Numer rachunku: 49 1140 2004 0000 3202 8257 5806 (mBank)